strm.jpg

Historia

 

   Stowarzyszenie im. Dra Edmunda Wojtyły w Wadowicach powstało 04. sierpnia 2000 roku z inicjatywy pielęgniarki, radnej miejskiej Stanisławy Wodyńskiej, wsparciem burmistrza Wadowic - Ewy Filipiak i radnych miejskich.  Jest to  utworzona  przed 20 laty  placówka,  w której ogniskuje się zasadnicza  działalność, inspirowana  szlachetną postacią  Dra Edmunda Wojtyły, a także Jego Wielkiego Brata świętego Jana Pawła II. 

Działalność Stowarzyszenia – to wypełnienie luki w systemie ochrony zdrowia, między zbyt krótkim pobytem chorych w szpitalu, a brakiem opieki w warunkach domowych.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna na rzecz ludzi chorych, w wieku podeszłym, niepełnosprawnych, ofiar wypadków drogowych.

 Dzięki niezwykłej hojności  darczyńców , a także imponującemu wolontariatowi i społecznej pracy  zarządu  i członków Stowarzyszenia,  dzięki nieprzerwanemu  zaangażowaniu od 2003 roku osadzonych z Zakładu Karnego w Wadowicach, którzy w ramach rewalidacji , swoim bezinteresownym zaangażowaniem wykonali odwodnienie terenu, wymianę kanalizacji, prace remontowe  i  adaptacyjne, udało się   wyremontować  zrujnowany budynek po Szkole Specjalnej. Dzięki tym staraniom  budynek o pow. 720 m kwadratowych o nazwie Dom Pielęgnacyjny odpowiada wszelkim wymogom  wynikającym z przepisów dotyczących  zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych  Jest  żywym pomnikiem wdzięczności Wadowic i  Ziemi Małopolskiej  za dar Pontyfikatu Św. Jana Pawła II.

Ta idea przemawia przede wszystkim do ludzi  wywodzących się z tradycji „Solidarności” i oni przeważnie są naszymi członkami, a także tymi, którzy wspierają nas finansowo.

Różnorodna  działalność  tej placówki  w sposób istotny wspiera, a nawet niekiedy  zastępuje instytucje systemowej   opieki społecznej i służby zdrowia   w oparciu  o wolontariuszy, kierujących się odruchem miłosierdzia.

Dom Pielęgnacyjny im. Dra Edmunda Wojtyły, jedyny taki w powiecie wadowickim  służy potrzebującym poprzez:

pobyt dzienny, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy opiekuńcze – całodobowe, opiekę domową, aptekę darów,  profilaktykę zdrowotną i rehabilitację leczniczą przyczyniając się tym samym do obniżenia bezrobocia.  

Od 2005 roku  Stowarzyszenie z powodzeniem bierze udział   w ramach otwartych konkursów ofert we współpracy z Gminą Wadowice,  z  PEFRON-em,  z Opieką Społeczną z Województwem Małopolskim a także Europejskim  Funduszem Społecznym „Kapitał Ludzki” Działanie 1.2. 

  Stowarzyszenie do 2004 roku informowało Ojca Świętego Jana Pawła II o inicjatywach zrodzonych w Jego rodzinnym mieście.

Po 15 latach  zrealizowaliśmy obietnice zawarte w liście.                                                           ( strona główna www.dompielegnacyjny.pl).

 Dzieło to, jest żywym pomnikiem wdzięczności za 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II, uczczeniem pamięci Brata Papieża, a także spełnieniem marzenia sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy, księdza infułata Kazimierza Sudera i mieszkańców Ziemi Wadowickiej.

              W związku z przygotowywaną przez prof. dr hab. Katarzynę Dybeł monografię Stowarzyszenia im. doktora Edmunda Wojtyły, prosimy wszystkich członków (zwyczajnych i honorowych) o dostarczenie drogą mailową na adres : stowarzyszenie.wadowice@wp.pl krótkiego biogramu oraz zdjęcia w terminie do końca 2021 roku.                       

                                                                               Stanisława Wodyńska.